Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer: 01169093

Algemene Voorwaarden Tandartspraktijk Wijert Zuid te Groningen

  1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst tussen de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger en de tandarts c.q. diens waarnemer. De voorwaarden zijn mede van toepassing op alle uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende vervolgovereenkomst tussen patiënt en tandarts.
  2. De tandarts berekent de kosten van de behandeling ingevolge de meest actuele particuliere tarievenlijst zoals deze vastgesteld. Bij verrichtingen waarvan de kosten per verrichting of in het totaal hoger zijn dan € 150,- wordt dit gemeld aan de patiënt en een kostenbegroting verstrekt. Indien u ook op de hoogte wilt worden gebracht van behandelingskosten lager dan € 150 euro dient u dit vóór of tijdens de behandeling aan te geven. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor het niet vermelden van niet verzekerde behandelkosten, daar dit een afspraak betreft tussen u en uw verzekering en wij daarbij niet als partij betrokken zijn.
  3. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur schriftelijk of telefonisch voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdig annuleren van de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor het overeengekomen behandelloon en bij gebreke daarvan het gebruikelijke behandelloon, aan de patiënt in rekening te brengen.
  4. Bij voorgenomen wijzigingen van meer de 10% van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, of mogelijke overschrijding van de overeengekomen prijs c.q. begroting, informeert de tandarts de patiënt hieromtrent. De patiënt heeft in die gevallen de bevoegdheid om de behandelingsovereenkomst te ontbinden.
  5. Betaling dient te geschieden per pin of contante betaling. Op verzoek wordt er een nota ter overmaking meegegevens resp. opgestuurd. Door de patiënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare declaraties, die het langst open staan. Tandartspraktijk Wijert Zuid behoudt zich het recht voor een opeisbare declaratie ter incasso uit handen te geven. Indien uw verzekering valt onder de Menzisgroep dan wordt direct bij de verzekering gedeclareerd. Menzis-verzekerden dienen per 1 januari 2015 zelf 20% van de behandelkosten te betalen.
  6. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.
  7. Is de patiënt in gebreke met de nakoming van zijn betalingsverplichting, dan komen minimaal €40,- incassokosten plus alle redelijke kosten ter vergelijking van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt.
  8. Bij verhuizing dient Tandartspraktijk Wijert Zuid te Groningen hiervan terstond schriftelijk of per email op de hoogte te worden gebracht. Bij verzuim kunnen de hieruit ontstane kosten, bijvoorbeeld doordat een declaratie de patiënt niet tijdig bereikt, in rekening worden gebracht.
  9. Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel in Groningen is: 01169093